2019-04-23 16:51:36
Leidimai

Namelis medyje be pamatų namų valdoje

 

Leidimo nereikia kai namelis medyje nepriskiriamas statiniui, tokiu atveju statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos netaikomos.
Jeigu namelis medyje bus skirtas apgyvendinimo paslaugų verslui patartumėme susisiekti su savivaldybe. Aplinkos apsaugos ministerijos išaiškinimo citata: Namelio medyje atveju reikėtų vertinti konkrečią situaciją, ar namelis sumontuotas/surinktas statybos vietoje ir nėra galimybės jį perkelti į kitą vietą (laikomas statiniu), ar surinktas namelis atgabentas į statybos vietą bei pritvirtintas prie medžio ir yra galimybė jį perkelti į kitą vietą (nelaikomas statiniu).

Aplinkos ministerijos išaiškinimas.

Namelis medyje miške

 

Miške, jeigu sklypas įeina į rekreacinę zoną galima įrengti statinius iki 25 kv.m. dydžio. Norint įrengti namelį medyje miške reikia parengti rekreacinės zonos miškotvarkos projektą leidimui gauti. Pradiniame etape namelio medyje projekto nereikia. Šiam darbui reikia samdyti miškotvarkos projekto rengėją, jų sąrašas skelbiamas Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Pasak specialistų miškotvarkos projekto rengimas ir vertinimas gali užtrukti 1-2 mėn. 

Daugiau informacijos: http://www.amvmt.lt/index.php/miskotvarkos-projektai

Namelio medyje tvirtinimas prie kamieno/-ų

 

Pagal esamus teisės aktus namų valdoje tvirtinant namelį medyje prie kamieno gręžti į medį nėra uždrausta (kaip ir nukirsti), jei medis nėra gamtos vertybė (baigtinio sąrašo nėra). Norint pasitikslinti ar gauti leidimą gręžti/kirsti reikėtų kreiptis į savivaldybės žemės ūkio skyrių. Užsakovui norint būti ramiam dėl medžio prieš įrengiant namelį medyje reikėtų kreiptis į savivaldybę ir nurodyti konkretų medį. Atsakomybė už medžių gęžimą/kirtimą ir namelio medyje statybą, jei objektas pripažįstamas nekilnojamu turtu, tenka užsakovui. Rangovo atsakomybė yra kokybiškai suteikti paslaugą.Įrengiant sudėtingą ar komercinį objektą pirmas užsakovo žingsnis turėti būtų susisiekti su savivaldybe ir teritorijų planavimo skyriumi.

Namelis medyje su pamatais (poliais)

Namų valdoje arba žemės ūkio paskirties sklype įrengti namelį medyje ant polių (be medžio arba šia medžio) nėra draudžiama. Be leidimų galima statyti pirmos kategorijos nesudėtingus statinius, negyvenamos paskirties statinius, kurių aukštis iki 5m, plotas iki 50kv.m. Negyvenamas – neskirtas nuolat gyventi, gali būti apšiltintas, turėti elektrą, bei vandenį. Leidimo reikės jei namelis būtų saugomoje arba miesto teritorijoje, su konstrukcijos tarpatramis daugiau nei 6m arba arčiau nei galima statyti nuo sklypo ribos (t.y. 3m).
Gyvenamos paskirties namelis medyje Lietuvos respublikos įstatymuose yra traktuojamas kaip statinys. Pagal Statybos įstatymo 2 dalies 84 dalį, statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, (toliau – Aprašas) yra nustatyta galima veikla (statyba) atitinkamos pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypuose. Nuo namelių medžiuose paskirties priklauso galimybė juos statyti atitinkamuose žemės sklypuose.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“3 priedo 1 punkte nurodyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

  • 1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį;
  • 1.2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;
  • 1.3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;
  • 1.4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiamų dokumentų sąrašas nurodytas Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje.

Medžių nameliams, kurie atitinka statinio apibrėžimą, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir kitiems statiniams. Bendruoju atveju medžio namelis (pastatas), kurio plotas iki 50 kv. m, o aukštis iki 5 m, būtų priskirtinas I grupės nesudėtingiesiems statiniams (išskyrus gyvenamasis namas – II grupės nesudėtingasis), ir jam statybą leidžiantis dokumentas iš savivaldybės administracijos būtų privalomas, jeigu statinys patektų į kurią nors pirmiau nurodytą teritoriją.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimas.

Namelis medyje draustinyje

Bet kokia veikla draudžiama, įskaitant statybą ir kilnojamų objektų laikymą. Aplinkos apsaugos ministerijos išaiškinimas dėl namelio medyje draustinio teritorijoje.

Parašykite komentarą